BenvinduEditar

Benvindu iha Wikipedia iha lian tetun! Obrigadu barak ba Ita nia kontribuisaun! Ha'u hein katak Ita Boot sei autór ativu barak! Sé Ita Boot iha pergunta, bele husu ha'u. --MF-Warburg 20:45, 20 Fevereiru 2011 (UTC)