Benvindu Editar

Benvindu iha Wikipedia iha lian tetun! Obrigadu barak ba Ita nia kontribuisaun! Ha'u hein katak Ita Boot sei autór ativu barak! Sé Ita Boot iha pergunta, bele husu ha'u. --MF-Warburg 20:45, 20 Fevereiru 2011 (UTC)