Luru (postu administrativu)

Postu administrativu Luru
Fronteira Lakawa/Afabubu
Sidade kapitál Luru
Área 128,28 km²[1]
Populasaun 5.367 (2010)[1]
Sukus Populasaun (2010)[2]
Afabubu 474
Barikafa (Baricafa) 770
Kotamutu (Cotamutu) 1.161
Lakawa (Lacawa) 502
Luru (Luro) 1.806
Wairoke (Wairoque) 654
Mapa
Lautein munisípiu

Luru (port.: Luro) hanesan postu administrativu ida husi munisípiu Lautein (Timór Lorosa'e) nebe mak iha suku nee, henesan: Afabubu, Baricafa, Kotamutu, Lacawa, Luru ho Wairoke (Wairoque). Vila Luru maka kapitál postu administrativu Luru nian. Lian nebe mak uja iha postu administrativu ida nee mak hanesan lia makasae, maibee iha nee makasae sei fahe ba oin rua mak diferente. Luru halo fronteira ho postu administrativu Iliomar, postu administrativu Lautein ho munisípiu Baukau.

Luru populasaun 5.367 (2010). Área 128,28 km².[1]

Ligasaun ba li'ur

edita
 commons:Main Page
Commons
Commons: Luru – Imajen sira


Referensia

edita
  1. 1,0 1,1 1,2 Direcção Nacional de Estatística: 2010 Census Wall Chart (English) Archived 2015-04-09 iha Wayback Machine. (PDF; 2,5 MB)
  2. Direcção Nacional de Estatística: Suco Report Volume 4 (englisch) Archived 2015-04-09 iha Wayback Machine. (PDF; 9,4 MB)
  3. 3,0 3,1 Seeds of Life


Postu administrativu munisípiu Lautein nian  
Iliomar | Lautein | Lospalos | Luru | Tutuala