Kapa i batina

Kapa i batina katak parte husi farda tradisionál estudante universáriu sira-nian iha Portugál, liuliu iha Universidade Koimbra nian. Kapa ne’e halo ho hena metan naruk no luan.