Kimika nu'udar siénsia ne'ebé estuda materia hot-hotu substansia no elemento kimiku. no mos kimika hanesan siensia ida ne'ebe maka estuda konaba fenomeno natureza. no mos natureza mak hanesan buat nebe mak labele muda nia an.