Aldeia Helesu Aldeia hellesu nia naran mai husi lian kemak . Naran Hellesu nu’udar naran ida husi foho DEBU ne’ebé babain komuni kadade sira bolu ho naran Tapolessu hoi da nee naran tapolessu nee fahe ba familia boot rua maka hanesan : Familia boot HELESSU no Familia boot HELESSU LARAMOTU.

Helesu hanesan aldeia ida ne’ebé tama iha suku atabae posto administrativu Atabae no Munisipiu Bobonaru.

Aldeia Helesu

 • Sucu : Atabae
 • Posto Administrativu : Atabae
 • Munisipiu : Bobonaru
 • Kabesa familia : 79
 • Total populasaun : 354
 • Total mane : 195
 • Total feto : 159
 • lokalizasaun : Iha Foho leten
 • area : 17 km²
 • Baliza
 • Leste : hatas
 • Oeste : Fatubessi
 • Norte : Cailaco
 • Sul : Lolo-Colo

Iha Aldeia nee isola tebes no dook husi postu ho rasaun nee populasaun balun muda fali bai ha aldeia no suku seluk ne’ebé besik postu atu nune’e bele fasilita sira asessu ba sidade.

Fasilidade publiku nebe maka esiste iha aldeia nee maka hanesan eskola primaria ida eskola pre-sekundaria ida kapela ida no transporte publiku nebe uza hodi fasilita no asesu ba aldeia nee maka Trak no motor nebe aluga no dalabarak komunidade sira uza bisikeleta, motor, gerobak no kuda atu ajuda sira nia viajem.

Primariu : 4 de Janeiro

Pre Sekundariu : 4 de Janeiro

Igreja : Capela Nossa Senhora de Grasa

Transporte Publiku : Trak no motor aluga

Transporte Privadu : Bixikeleta, motor, gerobak no kuda.